Zhejiang Langli Electric Equipment Co.,Ltd.

 

 

Zhejiang Langli Electric Equipment co., Ltd. is located in Huzhou, Zhejiang Province, a beautiful city in the Yangtse River delta of southeastern China, near Shanghai, China’s economic center and Hangzhou, the most beautiful city in China.